جدول وزن داربست چکشی

مشخصات وزن kg
پایه داربست چکشی 3متری 13.6
پایه داربست چکشی 2.5 متری 11
پایه داربست چکشی 2 متری 8.7
پایه داربست چکشی 1.5 متری 6.8
پایه داربست چکشی 1 متری 4.5
پایه داربست چکشی 50 سانتی متری 2.1
مهاری داربست چکشی 3 متری 9.5
مهاری داربست چکشی 2.5 متری 8
مهاری داربست چکشی 2 متری 7
مهاری داربست چکشی 1.5 متری 5.5
مهاری داربست چکشی 1 متری 4.5
مهاری داربست چکشی 75 سانتی متری 3
مهاری داربست چکشی 50 سانتی متری 2.7
کفشک داربست 1.5