مشخصات قالب بتن لبه 5 سانتی خم قالب بتن لبه 5 سانتی جوشی قالب بتن لبه 6 سانتی جوشی
فیلر استاندارد 1 متری —- 5.8 8.5
فیلر استاندارد 1.5 متری —- 8.5 10
کنج بیرونی 100*5*5 5.6 6 8
کنج بیرونی 100*10*5 7 7.5 8.5
کنج بیرونی 150*5*5 7 9 10
کنج بیرونی 150*10*5 8.5 11.3 11.6
کنج داخلی 100*10*10 10.3 12.5 14.5
کنج داخلی 150*10*10 11.8 14.6 17.5
تسمه پانچ شده (نبشی صفر) 1 متری 1.6 1.6 1.8
تسمه پانچ شده (نبشی صفر) 1.5 متری 2.4 2.4 2.7