ردیف مشخصات وزن جک صلیب دار وزن جک بدون صلیب
1 جک سقفی 3.5 متری 15 12
2 جک سقفی 4 متری 17 14
3 جک سقفی 4.5 متری 19 16
4 جک سقفی 5 متری 21 18