در کل دو نوع خاموت زن داریم دستگاه خاموت زن ساده و دستگاه خاموت زن سی ان سی

در زیر با نحوه کار کرد هر کدام از اینها آشنا می شویم .